Etická pravidla SuperCupu

admin, 29. 6. 2016, čteno 162x
Kategorie: SuperCup

Vážení rodi?ové, milý pravidelní návšt?vníci, náhodní diváci, fanoušci baseballu,

víme, že ne každý baseball v mládí hrál nebo pravideln? navšt?voval zápasy této krásné, ale komplikované hry. I ti z vás, kte?í na baseballové h?išt? zavítali v minulosti vice krát, si nemusí být stoprocentn? jisti všemi pravidly. A to krom? herních pravidel, existuje i další skupina princip?, kterými je dobré se ?ídit. Jedná se o etická pravidla chování na baseballu. Ty jsou specifická v tom, že p?esahují za hranice h?išt? na tribuny a dotýkají se tak i divák?. Nenalezneš je nikde sepsané, ale jejich dodržování je však d?ležité, jelikož velkým dílem p?ispívají k dobré atmosfé?e na h?ištích a celkové radosti ze hry, což je bezpochyby jejím hlavním ú?elem.

Dovolili jsme si tedy p?ipravit n?kolik dob?e mín?ných rad nejen pro diváky za?áte?níky s cílem pozvednout celkovou úrove? jak na h?išti, tak mimo n?j a zajistit tak pozitivní zážitek pro všechny.

Baseball se u nás za?al hrát p?vodn? pod vysokoškolskými sportovními kluby, v?novali se mu vždy lidé inteligentní a práv? z tohoto d?vodu na baseballu nenajdeš, žádné „rowdies“, neuvidíš zde ani žádné rva?ky mezi fanoušky jednotlivých klub?. V ochozech najdeš lidi, kte?í se rozhodli strávit sv?j volný ?as sledováním sportovní bitvy a ne vyhledáváním konflikt?

V mnoha p?ípadech se v roli divák? ocitají rodi?e hrá??. V takových situacích je t?eba mít na pam?ti, že práv? rodi?e by se m?li snažit vést své dít? k napl?ování princip? fair play a všeobecn? etickému chování, jelikož jsou v tomto ohledu autoritou ješt? povolan?jší, než nap?íklad samotný trenér.

Následující pravidla by si tak každý rodi?-divák m?l vzít k srdci v zájmu vychovávání kvalitních a slušných hrá??:

•             Nikdy necht?j, aby tv?j tým vyhrál za každou cenu, a to u? i své dít?

•             U? své dít?, aby hrálo v souladu s pravidly a p?ípadné roztržky ?ešilo bez nep?átelství a násilí

•             Snaž se dohlížet na to, aby se tvé dít? chovalo slušn? k ostatním hrá??m, trenér?m, funkcioná??m, rozhod?ím a divák?m bez ohledu na rasu, víru, barvu pleti, pohlaví nebo postižení

Ve víru hry je ?asto snadné prožívat její pr?b?h velmi emotivn? a zapomínat p?i tom, že sport je tu hlavn? pro d?ti samotné. Proto je dobré ?as od ?asu si p?ipomenout následující principy, které slouží pro dobro hrá?? jak po fyzické, tak i psychické stránce:

•             Sport je v prvé ?ad? zábavou d?tí, nemá sloužit k uspokojování cíl? dosp?lých a to se týká jak rodi??, tak trenér?, tak i funkcioná??

•             Jako odpov?dný rodi? vždy upozorni trenéra na všechny nemoci a fyzické limity tvého dít?te, které mohou ovlivnit jeho bezpe?nost nebo i bezpe?nost jiných d?tí

•             Pro své dít? vždy požaduj, aby se na sportovištích neužívaly drogy, alkoholické nápoje a cigarety, p?ípadn? jiné toxické látky. Neku? na tribun? nebo v blízkosti dalších, kterým to m?že vadit

•             O baseballu se ?íká, že jej rozhodují hlavn? chyby. Chyby d?lá každý z nás, d?lají

je i ti nejlepší hrá?i, a ne každý den se musí vždy každému da?it stejn?

•             Nikdy nek?i? na své nebo i jiné d?ti kv?li chybám ve h?e nebo porážce, nestresujte je, hra má p?sobit radost

•             Fandi vždy pozitivn?, neraduj se p?i chyb? soupe?e ( ud?lá-li soupe? chybu pak netleskej )

V neposlední ?ad? je tu skupina pravidel, jimiž by se m?l ?ídit každý divák.

•             Snaž se hned od za?átku pochopit pravidla hry, abys správn? chápal všechna rozhodnutí trenér? a rozhod?ích

•             Nikdy jako divák nebo hrá? nekritizuj výrok rozhod?ího, je to p?ípadn? práce trenéra

•             V pr?b?hu utkání nevstupuj do hry nevhodným pok?ikováním pokyn? na své dít?. Akceptuj, že pokyny m?že dávat pouze trenér.

•             V žádném p?ípad? se nezú?ast?uj nesportovního chování k trenér?m, rozhod?ím, funkcioná??m, hrá??m, divák?m ale i k ostatním rodi??m (nap?. pok?ikováním nadávek, odmítáním pot?esení rukou, používáním sprostých a urážlivých slov nebo gest).

A na záv?r jen poslední rada, vidíš-li okolo sebe, že n?kdo nerespektuje tato obecná pravidla, klidn? jej na n? upozorni a vysv?tli mu, že d?lá ostudu nejen sob?, ale i svému klubu a trenérovi, který mu nic o baseballu ne?ekl.

P?kný zážitek ze hry p?eje IBD.

  • SuperCup 2017

    Tournament information here.
    Date: June 2th – 4th, 2017
  • Watch closely all information on our Web and Facebook

    All information will be continually presented on our official WEB site and Facebook.