První informace o SuperCupu 2017

Admin, 26. 10. 2016, čteno 958x
Kategorie: SuperCup

Baseballová sezóna skon?ila a pomalu za?íná tvrdá d?ina, ve které se kluby budou p?ipravovat na sezónu nadcházející. Ne jinak to má i tým IBD, který už za?al p?ipravovat SuperCup 2017. Máme pro vás první podstatné informace.

Za prvé je to datum. SuperCup 2017 se bude hrát první ?ervnový víkend. Do kalendá?e si tedy poznamenejte u data 2.-4. 6. t?i velké vyk?i?níky.

Další d?ležitá informace se týká formátu turnaje. Ten z?stane stejný jako loni, tedy 24 tým?. 15 se jich kvalifikuje ze St?íbrných Superpohár?, 8 tým? p?ijede ze zahrani?í a poslední volné místo ud?lí IBD ješt? jednomu zahrani?nímu ú?astníkovi, pop?ípad? n?komu jinému dle vlastního uvážení.

D?ležité je, že letos nebude mít vít?z Z-Cupu automatické právo startu na SuperCupu. Tím vás a váš tým ovšem rozhodn? nechceme odradit od startu na tomto krásném turnaji v brn?nském pavilonu Z, naopak.

D?vodem je to, že organizáto?i se rozhodli, že letošní Z-Cup bude poslední a také to, že v letošním turnaji se nebudou konat dovednostní sout?že Masters, tedy by nebyla spln?ná podmínka v ú?asti na SuperCupu.

Co se tý?e zahrani?ních tým?, tak už nyní intenzivn? jednáme s kluby a týmy ze zahrani?í a jakmile budeme mít potvrzenou osmi?ku tým?, tak si to samoz?ejm? nenecháme pro sebe.

Už te? vám ale m?žeme prozradit, že v p?íštím roce budeme mít poprvé v historii turnaje tým z Velké Británie. Britská baseballová asociace dokonce uspo?ádá vlastní kvalifika?ní turnaj, z n?jž vít?z postoupí na SuperCup do Prahy! P?esn? v tomto duchu se chceme ubírat i v dalších zemích Evropy.

Poslední d?ležitá zpráva se týká dalších informací. Ty budou samoz?ejm? k mání na našem webu a facebooku. Oboje doporu?ujeme sledovat. Organizáto?i SuperCupu budou i letos mít p?ednášku na tradi?ní Horské klinice, tam bychom m?li také odtajnit místa St?íbrných Superpohár?, video k poslednímu ro?níku a mnoho dalšího. T?šíme se na Vás!

  • SuperCup 2017

    Tournament information here.
    Date: June 2th – 4th, 2017
  • Watch closely all information on our Web and Facebook

    All information will be continually presented on our official WEB site and Facebook.