Týmy z 12-ti m?st mí?í na premiérový Zlatý FirstCup

Pavel Chadim, 29. 5. 2017, čteno 41x
Kategorie: SuperCup

O víkendu se na p?ti místech ?eské republiky rozho?ely boje o postup na první ro?ník FirstCupu, t?ístup?ového turnaje d?tí do 8 let. Na St?íbrných Firstpohárech v Domažlicích, Kladn?, Pardubicích, Blansku a Ostrav? se nakonec objevili hrá?i 24 klub?. Od devíti zástupc? extraligové špi?ky, až po úplné nová?ky z Hodonína, Opavy ?i Klatov. Krom? T- ballového turnaje se hrá?i utkali i ve t?ech dovednostních disciplínách.  Nejdelší hody m?li tito t?i hrá?i: Jakub Kliner (T?ebí? Nuclears) 37,1 m, Ji?í Hartman (Draci Brno) 36,8 m a Ond?ej Rychl (Joudrs Praha) 36,3 m.

Uvidíme, jestli se o nový NOTEBOOK pro hrá?e s nejdelším hodem na Zlatém FirstCupu utká ješt? n?kdo jiný :).

Postoupilo šestnáct  tým? z dvanácti m?st. V regionu Východ pro letošní rok ješt? byly na St?íbrný FirstCup povoleny drobné v?kové výjimky. V??íme, že p?íští rok už nebudou pot?eba. Samoz?ejm? za m?síc v Brn? již žádné výjimky povoleny nejsou. Proto Arrows Ostrava doplní v postupu místo regionálních klub? týmy ze dvou nejpo?etn?ji obsazených regionálních turnaj? (region SZ – Beroun Miners, region J – T?ebí? Nuclears). Všem šestnácti tým?m ohromná gratulace, již nyní jsou vít?zi!     

Startu turnaje v?novala pozornost i média, v?etn? partnera turnaje Deníku. Krom? n?j budou v Brn? na Hroších p?ítomni zástupci ?eského rozhlasu a ?eské televize. Díky mnoha partner?m (viz plakát 1.cupu), v ?ele s m?stem Brnem, bude finálový turnaj nezapomenutelným zážitkem nejen pro jeho d?tské ú?astníky. Vedle zhlédnutí ve?erního extraligového zápasu pod um?lým osv?tlením budou rozhodn? stát za to i možnosti nebaseballové zábavy (spole?né barbecue všech ú?astník? turnaje, brn?nské kasematy na Špilberku, nebo procházka v centru m?sta kolem Petrova). Brno bude žít sportem nejen díky FirstCupu, ale také díky zahájení D?tské Olympiády.   

Všichni organizáto?i záv?re?ného turnaje se již nyní t?ší  na 200 mladých hrá??, kte?í si letos postup vybojovali. Já osobn? jsem zv?dav,  jaký výsledek v královské disciplín? – hodu do dálky – bude pot?eba k zisku  notebooku od spole?nosti Euronics.

        

  • SuperCup 2017

    Tournament information here.
    Date: June 2th – 4th, 2017
  • Watch closely all information on our Web and Facebook

    All information will be continually presented on our official WEB site and Facebook.