T?ším se na zábavu uvnit? našeho

admin, 31. 5. 2017, čteno 99x
Kategorie: SuperCup

Mám to št?stí být jedním z rozhod?ích, kte?í m?li možnost zú?astnit se všech ro?ník? SuperCupu už od jeho za?átku p?ed osmi lety. Tou dobou jsem byl sám hrá?em starších kadet? na Tempu a s pískáním jsem teprve za?ínal na úrovni d?tských p?ebor?. Už si ani nevybavuji, jak p?esn? se to stalo, ale z nabídky n?kdy po tréninku jsem se z ni?eho nic ocitl na svém prvním turnajovém zápase. První ro?ník m? tak nadchl, že jsem si od té doby nenechal ujít žádný z následujících a z pískání zde se mi stala p?íjemná tradice. Díky tomu jsem m?l možnost pozorovat neuv??itelný vývoj, kterým celý turnaj a s ním i d?tský baseball u nás prod?lal. Vše od nesporného nár?stu kvality zápas?, p?es ú?ast mnoha zahrani?ních tým? až po samotnou organizaci d?lá ze SuperCupu opravdový vrchol sezony nejen mládežnického baseballu!

Z uplynulých sedmi ro?ník? jsem si odnesl spoustu silných zážitk? a t?žko z nich zvládnu vybrat jeden nejvýrazn?jší. A? už to byla napínavá finále nebo oby?ejné zápasy ve skupinách, krásou t?chto klání je, že nikdy nevíte, co se m?že stát hned vzáp?tí – kdykoliv m?že dojít k obratu nebo perfektní rozeh?e. Výhodou nás rozhod?ích je, že na všechna tato nádherná utkání máme vždy lístky na místa s nejlepším výhledem ze všech, p?ímo uprost?ed d?ní dole na h?išti!

To nejlepší na celém SuperCupu je jeho neopakovatelná atmosféra. Nejde jen sout?žní nadšení všech ú?astník? na samotných zápasech, ale hlavn? samotného ducha celého turnaje. Hesla jako „sportovní duch“ a „fair play“ se tady opravdu probouzejí k životu.  Jako každý rok se také t?ším, až se op?t potkám s ostatními kolegy a kamarády rozhod?ími a na tu skv?lou atmosféru a zábavu uvnit? našeho skrytého „t?etího týmu na h?išti“.   

Jsem hrozn? rád, že se op?t mohu stát sou?ástí SuperCupu a v??ím, že další ro?ník bude pro všechny minimáln? stejným zážitkem jako ty p?edešlé!

Ond?ej Bulvas

#38

  • SuperCup 2017

    Tournament information here.
    Date: June 2th – 4th, 2017
  • Watch closely all information on our Web and Facebook

    All information will be continually presented on our official WEB site and Facebook.