Rozhodujeme SuperCup 2017

admin, 2. 6. 2017, čteno 52x
Kategorie: SuperCup

Rozhodováním na SuperCupu 2017 dovrším svou první p?tiletku. Prvního SuperCupu jsem se totiž zú?astnil již v roce 2013. Od té doby se ho ú?astním každoro?n? a hodlám ú?astnit i nadále, pokud mi to po?adatelé i hlavní rozhod?í umožní. Ani nemoc mne neodradí od rozhodování  na tomto prestižním mezinárodním turnaji. Dovolím si ?íci, že si sezónu bez SuperCupu již nedokážu p?edstavit. A to p?íští rok dovrším v rozhodcovské spole?nosti p?tiletku t?etí.

K SuperCupu jsem se dostal díky hlavnímu rozhod?ímu Františkovi P?ibylovi. Oslovil mne, v?d?l totiž, že nikdy ne?eknu ne. Od následujícího SuperCupu mne už oslovovat nemusel, protože ví, že na dalším prost? nesmím a nebudu chyb?t. Když se náhodou stalo, že nemohl „Fanda“ být hlavním rozhod?ím na turnaji, svou pravomoc mi p?enechal, což byla pro mne ?est.  SuperCup je prost? SUPER i pro nás, rozhod?í.

Pro? mne to stále baví a nikdy bavit nep?estane? Práv? kv?li d?tem – hrá?kám a hrá??m. Všichni se snaží vyhrát, p?esto však v?dí, že ne vždy to jde. U?í se i díky SuperCupu, co znamená FAIR-PLAY. A po každé své rozeh?e, každém p?íhozu, odpalu, každém svém jednotlivém kroku na h?išti se pak jejich zraky upírají nejen na rodi?e, trenéry, zda vše bylo v po?ádku, ale hlavn? se obracejí na rozhod?í. Rozhod?í tak musí být „profesionály“, kte?í se snaží rozhodnout správn? dle pravidel, ale sou?asn? s citem pro hru. Odm?nou rozhod?ím je pak nefalšovaná radost d?tí, jejich emoce p?ináší pak uspokojení, že svou práci d?lají dob?e. A navíc - i z hrá?? SuperCupu mohou v budoucnu vyr?st noví a kvalitní rozhod?í.

Turnaje se ú?astní sice d?ti, ale rozhodn? si mohou v lec?ems zadat i se svými dosp?lými prot?jšky. Baseballoví hrá?i a hrá?ky se snaží vyrovnat svým dosp?lým vzor?m. Hrají s obrovským nasazením, s nadšením a radostí, se zápalem, ale i citem pro hru, dosahují až profesionálních výkon?. D?tský baseball se i díky tomu každoro?n? zlepšuje. To je jedním z mnoha cíl? SuperCupu.

Zlepšují se výkony hrá?? na h?išti. P?icházejí k baseballu noví kou?i, trené?i. M?žeme rozši?ovat i komunitu rozhod?ích, máme zkušen?jší organizátory a zapisovatele. A hlavn? díky d?tskému baseballu a SuperCupu se nám da?í p?itáhnout i další d?ležitou skupinu - diváky.

Všem Vám, zú?astn?ným, nesmírný dík za to, že do toho s námi jdete. Baseball je to, co nás spojuje.

Vladimír Richter

#4

  • SuperCup 2017

    Tournament information here.
    Date: June 2th – 4th, 2017
  • Watch closely all information on our Web and Facebook

    All information will be continually presented on our official WEB site and Facebook.