PREMIÉROVÝ TURNAJ FIRST CUP JIŽ TENTO VÍKEND!

Pavel Chadim, 19. 6. 2017, čteno 42x
Kategorie: SuperCup

A je to tu. Zbývá týden do za?átku prvního zápasu 1. cupu. Vysnili jsme si nezapomenutelný turnaj pro naše nejmladší nad?je, první (first) velký turnaj v jejich baseballovém život?. Turnaj bez hádek, bez nadávek, kde si všichni hrá?i zahrají. Turnaj jako reklamu na gentlemanské a rytí?ské chování p?i sportu, zvlášt? sportu nejmladších. A turnaj také na po?est neúnavného propagátora pálkovacích her a sportu všeobecn? - Joea Firsta, který p?ed 98 lety pomohl rozší?it baseball a softball v naší zemi.

Šestnáct nejlepších tým? ?eské republiky do 8 let se setká v Brn? na Hroších. První zápasy za?ínají v pátek 23. ?ervna v 16:00 hodin, slavnostní zahájení je v 18:00 hod. Rozpis a podrobn?jší informace v p?íloze, díky spole?nosti Suma budou všechny zápasy ONLINE.

V pátek po slavnostním zahájení dojde ke krátkému rozd?lení jednotlivých tým?, kdy rozhod?í a jeden trenér za každý tým se zú?astní v areálu U Hrocha technického mítinku, jehož mottem bude zábava a p?átelství mladých sportovc? b?hem turnaje. Stejn? jako na Little league turnajích bude zakázáno hádat se s rozhod?ím. Pro hrá?e a zbylé 2 trenéry každého týmu bude možnost ZDARMA navštívit ve?erní utkání pod sv?tly mezi Draky Brno a Tempem Praha na M?stském baseballovém stadionu. Domlouváme i p?edstavení mladých hrá?? (ve svých klubových dresech) na ploše Stadionu b?hem zápasu, aby to byl pro d?ti zážitek jako na MLB.

V sobotu ve 14:00 hod za?nou playoffové zápasy, v 16:00 Masters dovednostní disciplíny (kde se v hodu do dálky bojuje o nový NOTEBOOK).

V 18:00 hod VIP slowpitch pro dobrovolníky a potom zlatý h?eb turnaje – spole?né barbecue všech hrá??, kdy vždy 2 hrá?i z jiných klub? i region? budou mít spole?nou poukázku na jídlo. Tak snad se nám to organiza?n? povede :).

V ned?li zápasy o umíst?ní, ve 14:00 autogramiáda homerunéra Jakuba Sládka, bývalého profesionálního hrá?e Philadephia Philies a jediného ?echa, který hrál ve výb?ru Evropy proti Japonsku. Ve 14:30 finále a poté záv?re?ný ceremoniál. Jste srde?n? zváni!

Na záv?r ješt? pod?kování všem dobrovolník?m (ješt? tento týden se nám

p?ihlásil MUDr. Mandík, traumatolog, který se nabídl pomoci jako zdravotní dozor turnaje), partner?m, mecenáš?m. Bez nich by to nešlo a v??íme, že si to užijí s mladými sportovci také.

 A také bychom cht?li zd?raznit již p?ed turnajem, že všichni ú?astníci jsou už nyní šampióny a také se s plachtou šampion? budou celý turnaj fotit! FirstCup se hraje pouze o vít?ze T- ballového turnaje :).

 

„Bavit se a kamarádit!“

za všechny organizátory Pavel Chadim

  • SuperCup 2017

    Tournament information here.
    Date: June 2th – 4th, 2017
  • Watch closely all information on our Web and Facebook

    All information will be continually presented on our official WEB site and Facebook.