Nám?ty pro nadhazujícího kau?e

Admin, 15. 1. 2014, čteno 1076x
Kategorie: info

Nám?ty pro nadhazujícího kau?e pro Coach-Pitch baseball (vycházejí ze zkušeností kau?? v USA)

Coach-Pitch baseball je varianta pro mladé hrá?e (v ?R nyní do 10 let), kte?í odpalují mí? nadhozený svým kau?em. Je t?eba p?iznat, že zvládnutí nadhozu není pro kau?e lehká v?c. Je tomu tak proto, že....

 • Coach-Pitch není jednoduchý – n?kte?í kau?ové to zvládají, pro jiné je to problém.
 • N?kte?í kau?ové jsou schopni trefovat strike zónu, ale nadhoz je moc rychlý.
 • N?kte?í kau?ové jsou schopni trefit strike-zónu dostate?n? pomalým nadhozem, ale s p?íliš velkým p?evýšením...

Mnoho takových nadhoz? “nefunguje”, protože mí? letí k pálka?i shora dol?. To m?že zp?sobovat, že jsou pálka?i „pod mí?em“ a mohou si osvojit špatné návyky, jako nap?íklad švihání po vysokých nadhozech.
Ideální by samoz?ejm? bylo, aby mí? let?l tak, jako z nadhazovacího stroje, tedy po ploché dráze a rovn? ve výši prsou tak, aby si d?ti osvojily rovný švih. Není tak snadné toho dosáhnout, když nadhazuje dosp?lý vysoký 180 cm na dít?, které m??í 110 cm.

Rada jak na to – nadhoz s kolenem na stran? házecí ruky na zemi
Pravidlo umož?uje p?iblížit se p?i nadhozu až na 10 metr?. Z této vzdálenosti je možné použít pohybu podobnému házení šipek. Zkuste se mírn? posunou do strany k 1. met?, jen tolik, aby nadhazova? za Vámi vid?l pálka?e a p?itom to nem?lo vliv na úhel nadhozu. Pravák se m?že posunout tak, aby jeho pravá ruka mí?ila na vn?jší stranu mety (pálka? pravák).

Pro? to funguje
Tento styl umož?uje lepší kontrolu mí?e, úhlu a p?esnosti nadhozu, který tak m?že být relativn? plochý a pomalý. Vzhledem k blízkosti domácí mety lze nadhodit pomalu s malým p?evýšením. A je snazší správn? trefit strike-zónu.

Výhody

 • Nadhazova? (dít?) lépe vidí pálka?e a m?že tak lépe zasahovat do hry.
 • Jste v pozici, kde dochází k minimálním kolizím s p?íhozy na kteroukoli metu.
 • Jste blíže k pálka?i a m?žete s ním lépe komunikovat.
 • Vlastní utkání bude mít v?tší spád, protože nebude t?eba tolik nadhoz?.

 

 • SuperCup 2017

  Tournament information here.
  Date: June 2th – 4th, 2017
 • Watch closely all information on our Web and Facebook

  All information will be continually presented on our official WEB site and Facebook.