O St?íbrném Superpoháru

Admin, 16. 3. 2014, čteno 2553x

SuperCup je projekt, jehož hlavním cílem je popularizace baseballu v ?eské Republice a mottem "T-ball fenomén sportu d?tí do 10 let".
SuperCup se skládá ze t?í fází, je ur?en kategorii mladších žák? do 10 let a hraje se podle pravidel ?BA.

ST?ÍBRNÝ SUPERPOHÁR - slouží jako kvalifikace pro SuperCup. Do této fáze se mohou p?ihlásit p?es své oblastní pracovišt? všechny týmy registrované u ?BA nebo ?SA, které se zú?astnily (a zdárn? dokon?ily) BRONZOVÝ SUPERPOHÁR. Jeho geografické ?len?ní kopíruje p?t existujících Little League region? v ?eské republice - Region Jihozápad, Region Severozápad, Region Severovýchod, Region Jih a Region Východ. Pro každý region bude uspo?ádán práv? jeden turnaj v termínech 14.-15.5.2016. Další informace jsou na stránce v?nované p?ímo ST?ÍBRNÉMU SUPERPOHÁRU.

Podmínka ú?asti na SSP - hrá?i musejí spl?ovat v?kový limit U10 nebo mladší (letos ro?níky narozené 2006 a mladší)
Všichni hrá?i na soupisce musí být registrovaní u ?BA k danému klubu/týmu, nebo musí mít vy?ízené platné hostování.

Registrace hrá?? ze školních tým? na ?BA je zdarma (bez poplatku) a vy?ídí ji p?ed uzav?ením p?ihlášek na turnaj oblastní rozvojá?.
Jeden klub m?že na SSP startovat i s více týmy za následujících podmínek:

  • Každý hrá? m?že být v rámci SSP jen na jedné soupisce a musí hrát pouze za tým, na jehož soupisce je uveden.
  • Soupisky ze SSP platí i pro záv?re?ný SuperCup, posilování a dopl?ování tým? hrá?i, kte?í startovali na SSP za jiný tým, není možné.

P?ihlášky se soupiskami na SSP týmy podávají zástupc?m oblastí ?BA, tedy oblastním rozvojá??m (nebo po dohod? organizátorovi turnaje) v kopii zasílají na e-mail: stk@baseball.cz

za jednotlivé oblasti p?ihlášky se soupiskami p?ijímají a vy?izují:
Domažlice (Region Jihozápad)
Ji?í Šiman, tel.: 602 128 201, e-mail: simanovi@seznam.cz
Chomutov (Region Severozápad)
Filip Procházka, tel.: 777 611 313, e-mail: filistyn@centrum.cz
Mladé Buky (Region Severovýchod)
Tomáš Rambousek, tel.: 608 422 351, e-mail: wayne@slowpitch.eu

Brno (Region Jih)

Robert Vávra, tel.: 602 594 334, e-mail: robert.vavra.trebic@seznam.cz

Frýdek-Místek (Region Východ)

Marcel Pardík, tel.: 777 119 760, e-mail: marcel@pardik.cz

 

Uzáv?rka p?ihlášek na SSP je 31. b?ezna 2016.

 

provád?cí Instrukce v pdf je ke stažení zde.

Soupiska v xls je ke stažení zde.

  • SuperCup 2017

    Tournament information here.
    Date: June 2th – 4th, 2017
  • Watch closely all information on our Web and Facebook

    All information will be continually presented on our official WEB site and Facebook.