MASTERS - DOVEDNOSTNÍ SOUT?ŽE

Admin, 13. 11. 2014, čteno 2196x
Kategorie: info

Masters dovednostní sout?že jsou ur?eny pro minimáln? devíti?lenná družstva, kdy vždy t?i r?zní ?lenové družstva startují v jedné z prvních t?í vypsaných disciplín dovednostních sout?ží Masters – hod, odpal a b?h. ?tvrtou disciplínou je pak týmová souhra vnit?ního pole, které se ú?astní šest hrá?? družstva. Ú?astnit se mohou i hrá?i, kte?í absolvovali n?kterou z prvních t?í disciplín.

Vít?zem dovednostní sout?že Masters se stává družstvo, které dosáhne celkov? nejvyššího po?tu bod? ze všech ?ty? disciplín. V p?ípad? rovnosti bod? se na vyšším míst? umístí družstvo, které dosáhlo vyššího po?tu bod? v týmové souh?e vnit?ního pole, dalším kritériem je pak vyšší po?et bod? v odpalu, následn? pak v b?hu.

 

Throw  – Hod

Tato disciplína testuje schopnost hodit mí? co nejdále. Hází se z prostoru za domácí metou, kde jsou vyzna?eny dv? rovnob?žné ?áry vzdálené od sebe 3m. P?ední ?ára prochází vrcholem mety rovnob?žn? se spojnicí mezi 1. a 3. metou, zadní ?ára je v zámezí. Je povoleno házet s krátkým rozb?hem, ale házející nesmí b?hem pokusu ani t?sn? po n?m („p?ešlap“) opustit prostor mezi ?arami (?ára je sou?ástí prostoru). Hází se sm?rem p?es druhou metu, m??í se vzdálenost prvního dopadu mí?e na zem od vrcholu domácí mety. P?itom mí? musí dopadnout do 60° výse?e s vrcholem na domácí met? a osou na spojnici domácí a 2. mety. Hod mimo tuto výse? a hod, p?i kterém hrá? opustil vymezený prostor, je hodnocen jako hod délky 0m. Každý ú?astník má k dispozici 3 hody, do výsledku sout?že se zapo?ítává jeho nejdelší. Vzdálenost se m??í s p?esností na 0,1m.

Výsledný bodový výsledek sout?žícího družstva je dán vzorcem:

BODY = 8 x T, kde T je sou?et délek nejdelších hod? jednotlivých hrá?? v metrech. Bodový zisk se zaokrouhluje na celé body.

 

Hit – Odpal

Tato disciplína testuje schopnosti odpálit z T-ballového stativu co nejdále. Odpaluje se z domácí mety sm?rem p?es druhou metu. M??í se vzdálenost odpalu, tedy prvního dopadu mí?e na zem. P?itom mí? musí dopadnout do 60° výse?e s vrcholem na domácí met? a osou na spojnici domácí a 2. mety. Odpal mimo tuto výse?, promáchnutí a odpal, p?i kterém spadne stativ, je hodnocen jako odpal délky 0m. Každý ú?astník má k dispozici 3 odpaly, do výsledku sout?že se zapo?ítává jeho nejdelší.

Pálky nesm?jí být delší než 33 palc? (83.8cm) a nesm?jí mít barel o pr?m?ru v?tším než 2.25 palce (5.72cm). Žádné velké barely!

Vzdálenost se m??í s p?esností na 0,1m.

Výsledný bodový výsledek sout?žícího družstva je dán vzorcem:

BODY = 8 x H,

kde H je sou?et délek nejdelších odpal? jednotlivých hrá?? v metrech. Bodový zisk se zaokrouhluje na celé body.

 

 

Run – B?h

B?hem této disciplíny se m??í rychlost ob?hu met žákovského h?išt? (vzdálenost met je 60 stop - 18.29m). B?ží se od domácí mety postupn? p?es první, druhou a t?etí metu op?t na domácí metu, kde je cíl. Každý ú?astník disciplíny b?ží pouze 1x. Startuje se na povel rozhod?ího z domácí mety. M??í se ?as od startovního povelu po op?tovný dotyk domácí mety. Slajdovat na n?kterou z met v?etn? domácí je zakázáno. Pokud b?žec mine n?kterou z met nebo na n?kterou z met slajduje, p?ipo?te se mu k dosaženému ?asu penalizace 5s za každé takovéto porušení pravidel.

M??í se ru?n? s p?esností na 0,1s.

Výsledný bodový výsledek sout?žícího družstva je dán vzorcem:

BODY = 2400 – (40 x R),

kde R je sou?et ?as? jednotlivých b?žc? v sekundách. Bodový zisk se zaokrouhluje na celé body. Pokud je celkový sou?et ?as? vyšší než 60s, zapo?te se družstvu z této disciplíny 0 bod?.

 

Souhra vnit?ního pole

Za každé družstvo nastupuje 6 hrá?? vnit?ního pole v?etn? zadáka, který musí mít p?edepsané vybavení zadáka pro svou v?kovou kategorii (nemusí mít nasazenou masku s helmou).

M??í se ?as, za který obhází 2x dokola vnit?ní pole žákovských rozm?r?. Všichni hrá?i jsou v b?žném postavení p?ed nadhozem. Nadhazova? na pokyn rozhod?ího nadhodí ze setu na domácí metu a rozhod?í spustí stopky v okamžiku, kdy mí? ude?í do rukavice zadáka. Zadák musí být v okamžiku chycení nadhozu v území zadáka. Zadák (nemusí šlapat domácí metu) p?ihodí t?etímu meta?i, který musí šlápnout na metu. Po šlápnutí na metu p?ihazuje druhému meta?i, který musí šlápnout na druhou metu, následuje flip na spojku, která p?ihazuje hrá?i na první met? (spojka nemusí te?ovat metu, nicmén? musí stát p?i chytání flipu v pozici za spojnicí druhé a t?etí mety). Po šlápnutí na první metu p?ihazuje první meta? mí? zadákovi na domácí metu. Zadák po šlápnutí na domácí metu p?ihazuje zp?t hrá?i na první met?, který op?t šlápne na první metu. Potom p?ihazuje spojce na druhou metu. Po šlápnutí na druhou metu následuje flip na druhého meta?e, který pak p?ihazuje pola?i na t?etí met? (druhý meta? nemusí te?ovat metu, nicmén? musí stát p?i chytání flipu v pozici za spojnicí první a druhé). T?etí meta? po zašlápnutí mety p?ihazuje zadákovi na domácí metu. Stopky jsou zastaveny, jakmile zadák šlápne s mí?em v rukavici na domácí metu.

Šlápnutím mety se rozumí jakýkoli hrá??v kontakt s metou, pokud p?i n?m drží mí? bezpe?n? v rukavici nebo v ruce. Pokud tým nešlápne n?kterou z met, p?i?ítá se mu k dosaženému ?asu penalizace 5s za každé takové porušení pravidel.

Nadhazova? má k dispozici jeden náhradní mí? a dojde-li k p?ehozu, m?že jej rozehrát tomu pola?i, který chytal neúsp?šný p?íhoz. Povinnost šlápnout metu z?stává zachována.

Každé družstvo má t?i pokusy a po?ítá se mu nejlepší ze t?í dosažených ?as?. Mezi jednotlivými pokusy m?že dojít ke st?ídání hrá??. Tým má právo na rozcvi?ení v rozsahu max. jedné minuty.

M??í se ru?n? s p?esností na 0,1s.

Výsledný bodový výsledek sout?žícího týmu je dán vzorcem:
BODY = 3000 – (50 x S), kde S je (nejlepší) výsledný ?as týmu v sekundách. Bodový zisk se zaokrouhluje na celé body. Pokud je i nejlepší ze všech ?as? týmu vyšší než 60s, zapo?te se týmu z této disciplíny 0 bod?.

 

 

Organizace v pr?b?hu SuperCupu

Týmy musí odevzdat nominaci na první t?i disciplíny alespo? 30 minut p?ed svým rozepsaným ?asem vedoucímu h?išt? S5.

 

Každý tým absolvuje všechny 4 disciplíny v pr?b?hu vyhrazených 30 minut na h?išti S5. Každý hrá? absolvuje své t?i pokusy v disciplínách hod a odpal bezprost?edn? za sebou. Tým absolvuje disciplíny v následujícím po?adí: hod, odpal, b?h a souhra vnit?ního pole. Tým musí absolvovat všechny 4 disciplíny bezprost?edn? po sob? bez zbyte?ných prodlev.

 

Žádáme týmy, aby byly p?ipraveny na dovednostní sout?že MASTERS alespo? 5 minut p?ed rozepsaným ?asem v seznamu výše.

 

Po absolvování všech 4 disciplín zkontroluje vedoucí týmu záznam dosažených výsledk? svého týmu a potvrdí jejich správnost podpisem. Na pozd?jší reklamace nebude brán z?etel.

  • SuperCup 2017

    Tournament information here.
    Date: June 2th – 4th, 2017
  • Watch closely all information on our Web and Facebook

    All information will be continually presented on our official WEB site and Facebook.