FAQ – ?asto kladené otázky - SuperCup 2018

admin, 10. 3. 2015, čteno 744x
Kategorie: info

Kde najdu p?esná pravidla Coach-Pitch Baseballu a platný Sout?žní ?ád?

-          Vše je uvedeno na http://supercup.baseball.cz/

Jaký je rozdíl mezi Coach-Ballem a Coach- Pitch Baseballem?

-          Žádný, pouze v ozna?ení. V sou?asné dob? se mezinárodn? ustálilo ozna?ení Coach-Pitch Baseball (nebo zkrácen? Coach-Pitch), takže je nov? používán pouze výraz Coach-Pitch. Také dáváme p?ednost plnému ozna?ení Coach-Pitch Baseball (p?ed zkráceným ozna?ením Coach-Pitch) tak, aby byl uveden jasný vztah k baseballu.

Jaké zm?ny byly provedeny v Masters a pro??

-          Ve vztahu k roku 2014 byl „Hod na cíl“ nahrazen „Hodem do dálky“. Tato disciplína lépe zapadá systémové snahy p?sobit na rozvoj klí?ových baseballových dovedností. P?izp?sobeny byly i konverzní tabulky, v této disciplín? bude bodové ohodnocení kalkulováno stejn? jako u Odpalu. Detailní pravidla Masters jsou uvedena na WEBu supercup.baseball.cz

V ?em spo?ívá herní systém turnaje?

-          Po odehrání základních skupin postupují vždy dva první týmy ze skupiny do Finálové skupiny, která se odehraje systémem na dv? porážky. To znamená, že i s jednou porážkou z Finálové skupiny se družstvo m?že stát vít?zem turnaje (s výjimkou finále). Je tak eliminován dopad „smolného“ losu nebo nasazení.

-          Bude odehráno více utkání, v?tšinu tým? ?eká 7-8 utkání.

Jak se ur?í vít?z SuperCupu?

-          V rámci SuperCupu máme dv? paralelní sout?že, turnaj v Coach Pitch Baseballu a sout?ž Masters. Kone?né po?adí v SuperCupu je dáno sou?tem umíst?ní v obou sout?žích s tím, že tým s nejnižším sou?tem je vít?zem SuperCupu. V p?ípad? shodného sou?tu umíst?ní je vít?zem tým s lepším umíst?ním v turnaji Coach Pitch.

Jak staré d?ti se mohou ú?astnit?

-          Je to uvedeno v Sout?žním ?ádu, „V?k ú?astník? - Kategorie  U10

-          Turnaje se mohou ú?astnit chlapci i dívky.

Kdo má garantovanou ú?ast v SuperCupu?

Každý region  má garantována 2 místa v každém ro?níku SuperCup, Tedy celkem 10 míst je rozd?leno na principu región?. Dalších p?t míst (do celkového po?tu 15 tým?), je rozd?leno mezi jednotlivé regiony na základ? umíst?ní tým? z daného regionu v p?edcházejícím ro?níku SuperCup. Rozd?lení je z?ejmé z tabulky „Kvalifikace SuperCup“ Zahrani?ní týmy jsou zvány na turnaj SuperCup z rozhodnutí po?adatele (divoké karty) 

Mám problém, jako kau? neumím dob?e nadhazovat, co d?lat?

-          P?edevším doporu?ujeme do pozice Coach-Pitchera angažovat asistenty, ideáln? kadety, juniory. Doporu?ujeme, aby si hlavní coach nechal „volné ruce“ pro ?ízení utkání a p?enechal místo nadhazujícího coache n?komu jinému.

Chci pomoci s organizací turnaje, koho mám kontaktovat?

-          M?žete se obrátit na kohokoli z organiza?ního výboru podle toho, v jaké oblasti by jste se  cht?l(a) zapojit. Kontakty jsou uvedeny na stránkách SuperCupu.

Chci rozhodovat zápasy SuperCupu, koho mám kontaktovat?

-          Obra?te se na vedoucího rozhod?ích a technického komisa?e Františka P?ibyla

Kdo je vlastn? organizátorem a po?adatelem SuperCupu?

-          Organizátorem i po?adatelem je uskupení p?átel baseballu s názvem IBD (Institute for Baseball Development), jehož cílem je podporovat rozvoj baseballu v kategorii d?tí do 10 let. SuperCup je po?ádán ve spolupráci a s podporou klubu Tempo Titans Praha a ?eské Baseballové Asociace.

Kdo je tedy organizátorem a po?adatelem St?íbrných Superpohár??

-          St?íbrné Superpoháry jsou organizovány ?BA a po?ádány vybranými kluby s podporou IBD.

  • SuperCup 2017

    Tournament information here.
    Date: June 2th – 4th, 2017
  • Watch closely all information on our Web and Facebook

    All information will be continually presented on our official WEB site and Facebook.