Historické tabulky Masters

Admin, 19. 5. 2016, čteno 613x
Kategorie: Masters

Vzhledem k faktu, že v roce 2015 jednotlivé disciplíny Masters pro kategorii U10 byly pevn? definovány a taktéž bodové tabulky dostaly pevný ?ád, m?že IBD p?istoupit k evidenci, porovnávání a zve?ej?ování výsledk? jednotlivých sout?ží Masters, které se konají na vrcholných sportovních turnajích této v?kové kategorie, a to za t?chto dále definovaných podmínek:

 • Evidovány budou výsledky pouze z vrcholných sportovních turnaj? v gesci IBD (SuperCup a Z-Cup) a dále pak z turnaj? po?ádaných ?BA (nap?. SSP, Mistrovství ?R U10 apod.), p?ípadn? dalších po?adatel?, jestliže bude na tento turnaj pozván zástupce IBD nebo jím delegovaná další osoba odpov?dná za správnou evidenci výsledk?
 • Z každého Masters bude po?ízen zápis o podmínkách, za jakých bylo výsledk? dosaženo, podepsaný odpov?dnými funkcioná?i sout?že
 • Všechny výsledky a údaje o sportovcích, kte?í výsledk? dosáhly budou evidovány p?edepsaným zp?sobem
 • IBD s vyhrazuje právo výsledky, které vzbuzují jakékoliv pochybnosti o jejich správnosti ?i regulérnosti podmínek za kterých bylo výsledku dosaženo odmítnout do historických tabulek zanést (nap?. silný vítr ve sm?ru hodu nebo odpalu, nesprávn? fungující m??idla, nápadn? mimo?ádné výsledky odporující statistickým údaj?m apod.)
 • IBD bude veškeré tyto výsledky archivovat a evidovat a bude uve?ej?ovat výsledky daných disciplín i dosažených celkových výsledk? v p?ehledných po?adnících a to vždy v daném kalendá?ním roce kompletní po?adí veškerých evidovaných výsledk? v kompletním po?adí a zárove? i v redukovaném po?adí U10 (tedy vždy a pouze jeden nejlepší individuální výsledek daného hrá?e v kalendá?ním roce) a i stejn? tak redukovaná po?adí hrá?? U9, U8 a U7.
 • Rekordní historická tabulka nejlepších výsledk? všech dob pak bude uvád?na pro 30 nejlepších výsledk? v jednotlivých disciplínách (TOP 30) a v celkových výsledcích tým?
 • U každého hrá?e bude evidováno jméno, p?íjmení, klub za který startuje a ro?ník narození. Jiná data o hrá?i, jako p?esné datum narození, rodné ?íslo ?i bydlišt? hrá?e shromaž?ovat je nep?ípustné.
 • Na uve?ejn?ní výsledk? není právní nárok a IBD m?že kdykoliv tento projekt ukon?it

Ji?í Herold
IBD

 • SuperCup 2017

  Tournament information here.
  Date: June 2th – 4th, 2017
 • Watch closely all information on our Web and Facebook

  All information will be continually presented on our official WEB site and Facebook.